… is houder van het Talentenspel, en onderhoudt deze website en verwerkt daarvoor ook persoonsgegevens.

Dat gebeurt met de zorgvuldigheid die verwacht mag worden. Een uitleg hiervan wordt gegeven in deze Privacyverklaring.

In deze verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken op talentenspel.nl en met welk doel. Opgesteld: 1 januari 2020

Algemeen
… is houder van het Talentenspel. Via de website www.talentenspel.nl informeren we niet-leden en aangesloten leden over Het Talentenspel en activiteiten van gecertificeerde coaches, trainers en opleiders die op de site vermeld staan. Daarbij verwerken we privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd.

Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving in relatie tot de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG).

Dit betekent dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • je gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen, dan kan dat via E-mailadres: info [at] talentenspel.nl.

Gebruik van persoonsgegevens
Bij bezoek aan deze website, gebruik van diensten en bij lidmaatschap van deze website kunnen persoonsgegevens verwerkt worden.

Persoonsgegevens:
Afhankelijk van de diensten en functionaliteiten die je op onze website gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bedrijfsgegevens
 • functie
 • gebruikersnaam
 • IBAN
 • informatie die je zelf invult in een open veld, zoals een bericht in een contactformulier
 • inloggegevens
 • Google Maps locatiebepaling voor website.

Doeleinden
Wij verwerken de hierboven genoemde gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden:

 • voor informatie-uitwisseling met contactpersonen.
 • om je vragen te beantwoorden via e-mail, per post of via telefoon.
 • om met je te communiceren via het eventueel verzenden van elektronische nieuwsbrieven en/of post.
 • voor correspondentie, nieuwsbrieven, ledenadministratie en vermelding van leden van deze website.
 • voor gegevensopslag van leden voor e-Boekhouden, mailbestanden, nieuwsbriefservices op de computers die hiervoor verantwoordelijk zijn.
 • om je eventuele inschrijving voor ons lidmaatschap te verwerken.
 • deze gegevens mogen gebruikt worden voor het op de hoogte brengen van leden van deze website over mogelijk voor hun relevante gegevens, activiteiten, producten, of bijeenkomsten.
 • om een eventuele klacht of evaluatie te registreren en te verwerken.
 • om je te benaderen over je klacht of evaluatie omdat we daar onderzoek naar willen doen.
 • om onze websites te verbeteren.

Verstrekking aan derden
We geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen, als dat gewenst is voor de levering van de door jou gevraagde producten, of aangevraagde diensten die in relatie staan tot het Talentenspel.

Wanneer wij je gegevens aan een derde verstrekken, zorgen wij er o.a. voor dat je gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Ook komen wij hierin overeen dat je gegevens worden verwijderd zodra ze niet meer nodig zijn.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door je gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht. 

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze websites zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met je gegevens omgaan. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij wijzigen deze privacyverklaring van tijd tot tijd. Wijzigingen worden op talentenspel.nl gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. 

Inzage en wijzigen van je gegevens
Als je als Talentencoach een account hebt kun je daarop inloggen om je gegevens in te zien en te wijzingen. Voor hulp kun je contact opnemen via E-mail info [at] talentenspel.nl.